අභිමානවත් ග්‍රාම නිලධාරී සේවයට නව පත්වීම් ලබා පැමිණි නවක ග්‍රාම නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් චන්දිම සී මුහන්දිරම්ගේ මැතිදූන් ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ යක්කලමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය විසින් 2018.06.26 දින චමුදි උත්සව ශාලාවේදී සාදරයෙන් පිළිගන්නා ලදි.

 

New Gs2

 New Gs1

New Gs

News & Events

13
Jul2018
Payment of Elders Allowance

Payment of Elders Allowance

The payment in respect of the elderly...

28
Aug2017
Divisional Coordination Committee Meeting

Divisional Coordination Committee Meeting

Cordination committee meeting on 13th of Augest...

Scroll To Top