අභිමානවත් ග්‍රාම නිලධාරී සේවයට නව පත්වීම් ලබා පැමිණි නවක ග්‍රාම නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් චන්දිම සී මුහන්දිරම්ගේ මැතිදූන් ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ යක්කලමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය විසින් 2018.06.26 දින චමුදි උත්සව ශාලාවේදී සාදරයෙන් පිළිගන්නා ලදි.

 

New Gs2

 New Gs1

New Gs

News & Events

04
Dec2018
Blood Donation Program DS Office Yakkalamulla 2018

Blood Donation Program DS Office Yakkalamulla 2018

Under the 2018 punyagrama programe a blood...

28
Sep2018
Nila Sewana Opening -  Yakkalamulla Divisional Secretariat

Nila Sewana Opening - Yakkalamulla Divisional Secretariat

The 177C Yakkalamulla and 182D Magedara Nilasewana...

Scroll To Top