අභිමානවත් ග්‍රාම නිලධාරී සේවයට නව පත්වීම් ලබා පැමිණි නවක ග්‍රාම නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් චන්දිම සී මුහන්දිරම්ගේ මැතිදූන් ඇතුළු මාණ්ඩලික නිලධාරීන් සහ යක්කලමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය විසින් 2018.06.26 දින චමුදි උත්සව ශාලාවේදී සාදරයෙන් පිළිගන්නා ලදි.

 

New Gs2

 New Gs1

New Gs

News & Events

13
Sep2018
The special occasion of Yakkalamulla Division

The special occasion of Yakkalamulla Division

Unmarried couple 75 and 71 years old...

28
Aug2017
Divisional Coordination Committee Meeting

Divisional Coordination Committee Meeting

Cordination committee meeting on 08th of October...

Scroll To Top