වසක ධරම දශනයට සවන දමන70 වන නිදහස් සමරුව නිමිති කරගෙන රජය හා සියළු ලක්වැසි ජනතාවට ආශිර්වාද පතා යක්කමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේ  2018 පෙබරවාරි මස 03 වන දින රාත්‍රී  පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනා වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

 

News & Events

31
Dec2018
Happy New Year 2019

Happy New Year 2019

Happy New Year 2019

28
Sep2018
Nila Sewana Opening -  Yakkalamulla Divisional Secretariat

Nila Sewana Opening - Yakkalamulla Divisional Secretariat

The 177C Yakkalamulla and 182D Magedara Nilasewana...

Scroll To Top