වසක ධරම දශනයට සවන දමන70 වන නිදහස් සමරුව නිමිති කරගෙන රජය හා සියළු ලක්වැසි ජනතාවට ආශිර්වාද පතා යක්කමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවණාගාරයේ  2018 පෙබරවාරි මස 03 වන දින රාත්‍රී  පරිත්‍රාණ ධර්මදේශනා වැඩසටහනක් පවත්වන ලදි.

 

News & Events

30
Jul2018
Productivity Competition

Productivity Competition

Inter Circle Productivity Competition at Divisional Secretariat...

28
Aug2017
Divisional Coordination Committee Meeting

Divisional Coordination Committee Meeting

Cordination committee meeting on 10th of Sptember...

Scroll To Top