ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම චන්දිම සී මුහන්දිරම්ගේ මහතා
සුදුසුකම්
 • ශ්‍රාස්ත්‍රපති උපාධිය- මානව සම්පත් සැළසුම්කරණය හා සංවර්ධනය(ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)
 • විද්‍යාවේදී (විශේෂ) උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව) පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය- 1994
 • Development Implemantation of computer sofrware(India)
 • Solid waste management by local government(Japan)
 • Master Degree in human resores(India)
 • Rural Enter Prises Planing Promotion(India)
රැකියා ඉතිහාසය
 • ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ආධුනික නිලධාරී(ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංවර්ධන ආයතනය(2000)
 • සහකාර ලේකම් - ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය 
 • සහකාර ලේකම් - ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලය
 • සහකාර කොමසාරිස් - පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
 • කොමසාරිස් - පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 

pp නම නිහාරා මෙලනි වෙත්තසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී උපාධිය
 • ජාතික ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමාව
 • රාජ්‍ය පරිපාලනය පිළිබද අධ්‍යාපන වැඩ සටහන
රැකියා ඉතිහාසය
 • උපගුරු - ගා/තංගල්ල බාලිකා විද්‍යාලය - තංගල්ල
 • උපගුරු - හ/ථෙරපුත්ත ජාතික පාසල - අම්බලන්තොට
 • සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් - දෙබරවැව
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - යක්කලමුල්ල

ගණකාධිකාරී

 Accountant නම එන්.ජී.අයි.විජේරත්න මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනවේදී උපාධිය 
රැකියා ඉතිහාසය
 • ගණකාධිකාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය නියාගම
 • ගණකාධිකාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල යක්කලමුල්ල

සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැළසුම්)

 ADP නම එම්.එච්.ජේ.ප්‍රේමලාල් මයා
සුදුසුකම් වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය
 • සංවර්ධන නිලධාරී - දකුණු පළාත් සංවර්ධන කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය
 • සංවර්ධන නිලධාරී - දකුණු පළාත් සංවර්ධන අධිකාරිය
 • සංවර්ධන නිලධාරී - දකුණු පළාත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ - දකුණු පළාත් ග්‍රාමීය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘතිය
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැළසුම්) දිස්ත්‍රික් ක්‍රම සම්පාදන ලේකම් කාර්යාලය
 •  සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සැළසුම්)- ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

පරිපාලන නිලධාරී

  Administrato off නම යූ.ඒ.තරංගා කුමාරසිරි මහත්මිය
සුදුසුකම්  රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකර(අධිශ්‍රේණිය)
රැකියා ඉතිහාසය
 • ලිපිකරු - සමූපාකාර අමාත්‍යංශය
 • රා.ක.ස - සමෘද්ධි කොමසාරිස් ජෙනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉමදූව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
 • රා.ක.ස - ගාල්ල නියෝජ්‍ය මිණුම්පති කාර්යාලය
 • ර.ක.ස - ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
 • පරිපාලන නිලධාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - යක්කලමුල්ල 

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

  නම එච්.ජී.බන්දුල මහතා
සුදුසුකම් ග්‍රාම නිලධාරී(අධිශ්‍රේණිය)
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිලධාරී - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - අක්මීමන 

අනු අංකය

නම

තනතුර

1.       

අයි.කේ.ජයන්ති මිය

ප්‍රධාන රා.ක.ස  i

2.       

පී.ඕබඩගේ මිය

රා.ක.ස  i

3.       

එල්.ආර්.ඩි.සුරියආරච්චි මයා

රා.ක.ස  i

4.       

එල්.පී.එච්.ඩී.පි.ධර්මරත්න මයා

රා.ක.ස  i

5.       

දිලීකා ඇලපාත මිය

රා.ක.ස  i

6.       

එම්.ජී.තුෂාරි චන්ද්‍රිකා මිය

රා.ක.ස  i

7.       

පී.ජී.කල්‍යාණි පුෂ්පකුමාරි මෙය

රා.ක.ස iii

8.       

එච්.කේ.චන්ද්‍රානි මිය

රා.ක.ස iii

9.       

එච්.පී.එන්.දමයන්ති මිය

රා.ක.ස iii

10.  

එ.වී.චමිල මධුරංග මයා

රා.ක.ස iii

11.  

එන්.එල්.ගුණසේකර මෙය

රා.ක.ස iii

12.  

ජී.එල්.ලලිත් පුෂ්පකුමාර මයා

රා.ක.ස iii

13.  

 ජී.එල්.කුමුදු ලක්මාලි මිය

රා.ක.ස iii

14.  

යූ.එල්.චන්ද්‍රාණි මෙය

රා.ක.ස iii

15.  

කේ.එල්.මිහිරි චාමරි මිය

රා.ක.ස iii

16.  

චාමර සංජීව මයා

රා.ක.ස iii

17.  

ජී.එස්.පී.ප්‍රියන්ති මිය

රා.ක.ස iii

18.  

එන්.එල්.එස්.සී.කේ.සමරසිංහ මිය

රා.ක.ස iii

19.  

එම්.කේ.ආර්.ලුම්බිණි මිය

රා.ක.ස iii

20.  

අයි.කේ.දිමුතු සුරංග මයා

රා.ක.ස iii

21.  

එස්.සමරසිංහ මයා

රා.ක.ස iii

22.  

එල්.පි.එස්.පි.ගමගේ මිය

රා.ක.ස iii

23.  

ඩී.කේ සුපුන් තරංග මයා

රා.ක.ස iii

24.  

ඩබ්.එන් ද සිල්වා මයා

රා.ක.ස. iii

25.  

එස්.අයි.දිල්රුක්ෂි මිය

රා.ක.ස iii

26.  

ශිරෝමි නීශා වෙත්තසිංහ මිය

තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

27.  

කේ.සුනිල් මයා

සංවර්ධන සහකාර

28.  

වී.පී.එන්.එන් ජයලත් මයා

ග්‍රාම සං.නිලධාරි

29.  

ටී.ඩී.එම්.ජයවර්ධන මිය

ඉඩම් පරිහරණ නිලධාරි

30.  

අශෝකා වික්‍රමගේ

සංවර්ධන සහකාර

31.  

සුදම්මිකා කුලසිංහ මිය

මානව ස. සංවර්ධන සහකාර

32.  

පී.ඒ.ඥාණසේන මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

33.  

එම්.පි.ඩි.කුමුදුනි මිය

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර

34.  

ආර්.එච්.කරුණාරත්න මයා

සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක

35.  

ඒ.ඒ.පී.සෙනෙවිරත්න මයා

නිපුණතා සං. නිලධාරි

36.  

සුජීව නිශාන්ත මයා

තරුණ සේවා නිලධාරි

37.  

මුදිතා එන්. විතානගේ මිය

ක්‍රීඩා නිලධාරි

38.  

සචිනි වාදුසිංහ මිය

නිවාස සංවර්ධන නිලධාරි

39.  

වයි.ජී.ලතිකා දිල්රුක්ෂි මිය

විදාතා නිලධාරි

40.  

ඒ.එච්.එම්.එන්.ප්‍රේමරත්න මයා

සංඛ්‍යා ලේඛන නිලධාරි

41.  

ආනන්ද මායාකඩුව

දක්ෂිණ සංවර්ධන නිලධාරි

42.  

ටී.ජී.බුද්ධික ප්‍රියන්ජිත් මයා

කාර්මික නිලධාරි

43.  

එම්.එම්.උමේෂ් අනුෂ්ක මයා

තාක්ෂණ සහකාර

44.  

ආර්. මධුශානි මෙය

කාර්මික නිලධාරි

45.  

ආර්.ජී.ටී අනුරාධා මෙය

කාර්මික නිලධාරි

46.  

එච්.ඩී.ඉගල ගමගේ මිය

සමාජ සේවා නිලධාරි

47.  

ජී.එම් දමයන්ති මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

48.  

එච්.එම්.කාන්ති කාරියවසම් මිය

සංස්කෘතික නිලධාරි

49.  

දිලිනි චින්තා සමරසිංහ මිය

ළමා හි.ප්‍ර. නිලධාරි

50.  

ශිවන්ති පතිරණගේ මිය

වනිතා කටයුතු සං. නිලධාරි

51.  

පනංගල චන්ද්‍රවංශ හිමි

බෞ. කටයුතු සමායෝජක නි.

52.  

ඩබ්.ඒ.පී.කුමාර මයා

වැඩිහිටි හිමිකම් ප්‍ර. නිලධාරි

53.  

ජේ.එල්.සී.සරෝජනී මිය

සමාජ සේවා නිලධාරී

54.  

ජී.ජී.ආර්.නිල්මිණි මිය

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරි

55.  

සිරිලාල් රංජිත් මයා

ව්‍යාපෘති නිලධාරී

56.  

ඩී.රාජපක්ෂ මයා

තාක්ෂණ හා මා.සම්.ප්‍ර.ස

57.  

සිරියලතා කලංසුරිය මිය

මැහුම් උපදේශිකා

58.  

යූ.ජී.සි. නිරෝශනී මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

59.  

 

සංවර්ධන නිලධාරි

60.  

කේ.ජී.එන්.පී.ජයසිංහ මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

61.  

කේ.ජී.ටී.එස්. කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

62.  

නාලිකා උදයංගනි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

63.  

ආර්.ඒ රෝහණ චින්තක මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

64.  

ඩබ්.එම්.ඉන්දික චාමර මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

65.  

ඩී.එම් විතානගේ මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

66.  

ඩී.වී.චමින්ද කුමාර මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

67.  

ඩබ්.එල්.ඒ.ලිමාලි ලක්මිණි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

68.  

යු.ජී.මනෝජ් චන්දන මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

69.  

යු.ජි.ආර්.කල්පනි මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

70.  

ජේ.එච්.එම්පා එල්සි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

71.  

පී.සුජීවනි කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

72.  

ඩී.එල් සමන් කුමාර මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

73.  

එන්.ජී.වසන්ති මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

74.  

ටී.එම්.දමයන්ති පුෂ්පකුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

75.  

කේ.යූ.ජී.එන්.එන් කාරියවසම් මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

76.  

ජී.එම් දමයන්ති මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

77.  

එස්.එස්.ලියනගුණවර්ධන මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

78.  

එන්.වි.මංගලිකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

79.  

යූ.ජී.ටී.එස් උඩුගම මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

80.  

යු.ජී.චමරි මධුෂාණි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

81.  

එස්.එන් විදානපතිරණ මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

82.  

වී.පී.ඒ.සුනේත්‍රා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

83.  

එන්.වි.වජිරා ලක්මිණි කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

84.  

ඩබ්.ජී.ඉදුනිල් සමන් කුමාරි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

85.  

එන්.වී.ඊ.ප්‍රියදර්ශනි ජයවීර මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

86.  

ටී.ඩී.සමරසේකර මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

87.  

පී.ජී.ටී.සිව්වන්දිකා මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

88.  

එන්.එස්.ඩී.දහනායක මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

89.  

එම්.ජී.වජිරානි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

90.  

එච්.ඊ.ඒ පියුමි හංසිකා සජිවනි මෙය

සංවර්ධන නිලධාරි

91.  

එම්.එන්.ඈන් මධුභාෂිනි

සංවර්ධන නිලධාරි

92.  

යු.ජී.පණ්ඩිතරත්න මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

93.  

කේ.ජී.වසන්ත මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

94.  

බී.ජී.එස්.පි.බටුවත්ත මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

95.  

එස්.ඩී.මයුර නිරංජන මයා

සංවර්ධන නිලධාරි

96.  

ඩබ්.කේ.එන්.කේ.රුවන්මාලි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

97.  

එන්.වි.පී.එස්.අචලංකා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

98.  

කේ.එල්.අජන්තා මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

99.  

යු.ජී.චමිලා නිරෝෂිණි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

100.                      

ජේ.ඒ.ලක්මාලි මිය

සංවර්ධන නිලධාරි

101.                      

කේ.පී.ඩබ්.ආර්.සංජීවනී මිය

ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධීකාරක

102 එම්.කේ.සංජීවනී මිය කළමණාකරන සහකාර(සමෘද්ධි)

103.                      

යු.ජී.ලක්ෂ්මන් මයා

කා.කා.ස.

104.                      

ජී.කේ.චමිත් මධුරංග

කා.කා.ස.

105.                      

එච්.කේ නදීකා මිය

කා.කා.ස.

106.                      

ඩී.ධම්මික සුරංග

කා.කා.ස.

107 එච්.එල්.දුලානි ප්‍රියදර්ශනී මිය කා.කා.ස
108 ඩී.කේ.රසිකා දමයන්ති මිය කා.කා.ස
109   කා.කා.ස(සමෘද්ධි)

106.                      

එච්.ඒ.නයනානන්ද මයා

රියදුරු

107.                      

පී.ජී සුනිල් මයා

රියදුරු

 

News & Events

04
දෙසැ2018
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල 2018

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල 2018

2018 පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන යටතේ ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක්...

28
සැප්2018
නිල සෙවන විවෘත කිරීම - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

නිල සෙවන විවෘත කිරීම - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 177C යක්කලමුල්ල හා...

Scroll To Top