අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

04
දෙසැ2018
ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල 2018

ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල 2018

2018 පුණ්‍යග්‍රාම වැඩසටහන යටතේ ලේ දන්දීමේ වැඩසටහනක්...

28
සැප්2018
නිල සෙවන විවෘත කිරීම - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

නිල සෙවන විවෘත කිරීම - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ 177C යක්කලමුල්ල හා...

26
සැප්2018
ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා උත්සවය 2018-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා උත්සවය 2018-ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යක්කලමුල්ල

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා...

Scroll To Top