අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

13
ජූලි2018
වැඩිහිටි දීමනා ගෙවීම

වැඩිහිටි දීමනා ගෙවීම

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ වැඩිහිටි ප්‍රජාව වෙනුවෙන්...

28
අගෝ2017
ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018.08.13 දින...

Scroll To Top